Bồi dưỡng chính trị hè cho Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo năm 2023

PDF.InEmail

Thực hiện Kế hoạch số 56-KH/BTGHU, ngày 28/7/2023 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023.
Ngày 14/8/2023, Tại Trung tâm Hội nghị huyện Nam Giang, Trường PTDTNT THCS Nam Giang, sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Giang tổ chức Bồi dưỡng chính trị hè cho Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo năm 2023.

(Thầy giáo Châu Ngọc Vĩnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Khai mạc lớp Bồi dưỡng chính trị hè 2023)

Ban Tuyên giáo Huyện ủy phân công đồng chí Nguyễn Văn Bình, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Sáu, Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện báo cáo các chuyên đề.

(Đồng chí Nguyễn Văn Bình, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo viên lớp học)

(Đồng chí Nguyễn Sáu, Phó Giám độc Trung tâm Chính trị huyện báo cáo viên lớp học)

Báo cáo viên đã triển khai nội dung cơ bản cả các chuyên đề giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản: (1) Nội dung kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay; dự báo tình hình và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. (2) Một số nội dung chính tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (3) Kết quả đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII từ đầu nhiệm kỳ đến nay; dự báo tình hình và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. (4) Tiếp tục học tập nội dung chuyên đề năm 2023 của tỉnh về “Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Toàn ngành có 667 chỉ tiêu biên chế giao, biên chế hiện có 625, tổng số CBQL, GV, NV tham gia lớp Bồi dưỡng chính trị hè 2023 là 602/627 biên chế giao, đạt tỷ lệ 96,0% (25 CBGVNV không tham gia gồm: 11 CBQL tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc thiểu số, 14 CBGVNV còn lại nghỉ sinh, đau ốm).

Cuối buổi học, các thầy cô giáo được giao nhiệm vụ Lớp trưởng các lớp đánh giá chung kết quả tham gia học tập tại các địa điểm.

(Cô giáo A Rất Quý, Hiệu trưởng trường MGLX TÀ Bhing-Tà Pơ, Lớp trưởng đánh gia kết quả học tập lớp học)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Lớp học tại trường PTDTNT THCS Nam Giang

Lớp học tại Trung tâm Hội nghị huyện Nam Giang

 

Bài viết: Phòng GDĐT Nam Giang

 

Liên kết

Liên kết Web

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập